Algemene voorwaarden

Wanneer je een les meedoet, een workshop of retreat volgt of een dienst afneemt van Merlijn Body & Mind center ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Hieronder vind je een samenvatting van de algemene voorwaarden. Via deze link kun je de algemene voorwaarden lezen. 

Samenvatting Algemene voorwaarden

Automatische incasso bij abonnement

Bij de abonnementen maandkaart onbeperkt (+Merlijn @ Home) en de maandkaart 1x pw (+ Merlijn @ Home) wordt het abonnementsgeld middels automatische incasso, maandelijks betaald door de Deelnemer. De Deelnemer geeft hiervoor toestemming bij inschrijving. De incasso wordt opgeheven als de Deelnemer zich, conform de regels van het beëindigen van het abonnement, heeft uitgeschreven als Deelnemer van Merlijn Body & Mind Center

Beëindiging abonnement

Het abonnement kan opgezegd worden door de Deelnemer in de Yogibit app of het Yogibit ledenportaal. Het abonnement kan ook via e-mail worden opgezegd. De opzegtermijn voor alle abonnementsvormen bedraagt een volledige kalendermaand, voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Wordt er minder dan 1 volledige kalendermaand voor het verstrijken van de abonnementsperiode opgezegd, dan wordt een volledige maand aan abonnementsgelden in de nieuwe abonnementsperiode in rekening gebracht. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk.
Abonnementsgelden worden nooit gerestitueerd. De aanschafkosten van een rittenkaart worden nooit gerestitueerd.

Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte of zwangerschap van de Deelnemer (uitval door ziekte langer dan een maand) is het mogelijk het abonnement maximaal 4 maanden te bevriezen, mits het uitval van de Deelnemer tijdig via e-mail wordt gemeld. Vergeet de Deelnemer de langdurige ziekte te melden, dan blijft de automatische incasso van de abonnementsgelden gehandhaafd. Bij alle abonnementsvormen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats. Pauzering van het abonnement wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

Vakantie deelnemer

Indien de Deelnemer op vakantie gaat, kan het abonnement niet bevroren of gepauseerd worden. De Deelnemer kan overstappen naar een abonnement met een lagere frequentie, zoals de 10-rittenkaart.

Annuleringsvoorwaarden Workshops

Wanneer de Deelnemer niet aan een workshop kan deelnemen en al heeft betaald, dan kun door de Deelnemer iemand anders in diens plaats deelnemen. Er vindt geen restitutie van betaling plaats. Deelname kan niet worden opgeschoven naar een volgende datum van workshop in de toekomst.

Annuleringsvoorwaarden Retreat

Wanneer de Deelnemer het Retreat al heeft betaald, maar (een deel van) het Retreat niet deel kan nemen, dan kan de Deelnemer het Retreat annuleren.

 • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het Retreat ontvang je 75% van de kosten voor het Retreat terug
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het Retreat ontvang je 50% van de kosten voor het Retreat terug
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van het Retreat vindt er geen restitutie van betaling plaats. Je kunt iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.

Aansprakelijkheid

De Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het gebruik maken van de Diensten van Merlijn Body & Mind Center, zoals het volgen van de lessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Merlijn Body & Mind Center, alsook de docenten werkzaam voor, in opdracht van of uit naam van Merlijn Body & Mind Center, zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen of het gebruik van de Diensten en sauna/douche faciliteiten van Merlijn Body & Mind Center. Merlijn Body & Mind Center, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van Merlijn Body & Mind Center, zijn niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Merlijn Body & Mind Center sluit alle aansprakelijkheid uit.

Algemene vordering persoonsgegevens

Wanneer de Deelnemer bij Merlijn Body & Mind Center een abonnement of lessenkaart heeft, een abonnement of lessenkaart wil aanschaffen, een training of workshop volgt of wilt volgen, een behandeling wil boeken, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze webshop of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Merlijn Body & Mind Center gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Algemene Voorwaarden Merlijn Body & Mind Center BV, geldend vanaf 1-1-2024

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Merlijn Body & Mind Center BV: de BV Merlijn Body & Mind Center, gevestigd te (2289EX) Rijswijk, aan de Patrijsweg 12, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 71058958, hierna te noemen: “Merlijn Body & Mind Center”.
 2. Deelnemer: de (rechts-)persoon aan wie Merlijn Body & Mind Center het abonnement of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die Merlijn Body & Mind Center opdracht heeft gegeven tot het verlenen van een dienst.
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Merlijn Body & Mind Center en Deelnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 4. Diensten: de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het volgen van body & mind groepslessen, in de ruimste zin des woords, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, Yoga, Pilates, Qigong, Meditatie en Body Balance, en het verzorgen van cursussen, workshops, trainingen, lezingen en retreats.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Merlijn Body & Mind Center en Deelnemer, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van Merlijn Body & Mind Center met, voor of jegens de Deelnemer, inclusief buitengerechtelijke verbintenissen.
 2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door Merlijn Body & Mind Center, als door de Deelnemer is ondertekend.
 3. Indien bepalingen in de opdrachtbevestiging afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleert de opdrachtbevestiging.

3. Abonnementen en rittenkaarten

 1. De Deelnemer heeft de mogelijkheid te kiezen voor een abonnement of rittenkaart in de afname van Diensten van Merlijn Body & Mind Center. Alle abonnementen en rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Abonnementsgelden en aanschafkosten van een rittenkaart worden niet gerestitueerd aan de Deelnemer. De door Merlijn Body & Mind Center opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn (genoteerd in Euro) per persoon, tenzij anders aangegeven.

3.1       Definities van abonnementen

 • Losse les; een losse les kan meermalig afgenomen worden en bedraagt €16,-
 • Proefles; een proefles is eenmalig en bedraagt €7,50
 • Maandkaart onbeperkt; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Abonnementsgeld bedraagt €68,- per maand. Het abonnement is doorlopend en wordt, tenzij tijdig opgezegd (zie paragraaf 6), maandelijks automatisch verlengd. Het abonnement is 1 maand geldig.
 • Maandkaart onbeperkt + Merlijn @ Home; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Abonnementsgeld bedraagt €73,- per maand. Het abonnement is doorlopend en wordt, tenzij tijdig opgezegd (zie paragraaf 6), maandelijks automatisch verlengd. Het abonnement is 1 maand geldig. Dit abonnement is inclusief het gebruik van de videobibliotheek, Merlijn @ Home
 • Maandkaart 1x per week; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Abonnementsgeld bedraagt €49,- per maand. Het abonnement is doorlopend en wordt, tenzij tijdig opgezegd (zie paragraaf 6), maandelijks automatisch verlengd. Het abonnement is 1 maand geldig.
 • Maandkaart 1x per week + Merlijn @ Home; betaling van het abonnement via maandelijkse automatische incasso. Abonnementsgeld bedraagt €49,- per maand. Het abonnement is doorlopend en wordt, tenzij tijdig opgezegd (zie paragraaf 6), maandelijks automatisch verlengd. Het abonnement is 1 maand geldig. Dit abonnement is inclusief het gebruik van de videobibliotheek, Merlijn @ Home
 • 10-Rittenkaart; betaling van de rittenkaart via pin of contant aan de balie van Merlijn Body & Mind Center of via Ideal online in Yogibit. Het tarief bedraagt €127,- per 10-rittenkaart van 10 bezoeken. De Rittenkaart is niet doorlopend. De Rittenkaart is 6 maanden geldig.
 • Kwartaalkaart onbeperkt; betaling van de onbeperkte-rittenkaart via pin of contant aan de balie van Merlijn Body & Mind Center of via Ideal online in Yogibit. Het tarief bedraagt €204,- per kwartaal. De rittenkaart is niet doorlopend. De rittenkaart is 3 maanden geldig.
 1. Inschrijfkosten
  Er gelden geen inschrijfkosten bij de aanschaf van een rittenkaart of abonnement.
 2. Automatische incasso bij maandkaart onbeperkt en maandkaart 1x pw.
  Bij de abonnementen maandkaart onbeperkt (+Merlijn @ Home) en de maandkaart 1x pw (+ Merlijn @ Home) wordt het abonnementsgeld middels automatische incasso, maandelijks betaald door de Deelnemer. De Deelnemer geeft hiervoor toestemming bij inschrijving. De incasso wordt opgeheven als de Deelnemer zich, conform de regels van het beëindigen van het abonnement (zie paragraaf 6), heeft uitgeschreven als Deelnemer van Merlijn Body & Mind Center
 3. Beëindiging abonnement
  Het abonnement kan opgezegd worden door de Deelnemer in de Yogibit app of het Yogibit ledenportaal. Het abonnement kan ook via e-mail worden opgezegd. De opzegtermijn voor alle abonnementsvormen bedraagt een volledige kalendermaand, voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Wordt er minder dan 1 volledige kalendermaand voor het verstrijken van de abonnementsperiode opgezegd, dan wordt een volledige maand aan abonnementsgelden in de nieuwe abonnementsperiode in rekening gebracht. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Abonnementsgelden worden nooit gerestitueerd. De aanschafkosten van een rittenkaart worden nooit gerestitueerd.

 

 1. Aanmelden en afmelden voor een les

Aanmelden

 • Deelnemer reserveert online een les via de Yogibit app of via het Yogibit ledenportaal op de website.
 • Reserveren voor een les kan alleen met een geldig abonnement of rittenkaart.

 

Afmelden

 • De Deelnemer kan zich tot 2 uur (zaal 2) en 8 uur (zaal 1 & 3) voor aanvang van de les kosteloos afmelden via de Yogibit app of het ledenportaal. Binnen 2 uur (zaal 2) en 8 uur (zaal 1 & 3) voor aanvang wordt een credit in rekening gebracht. De credit is binnen 2 uur (zaal 2) en 8 uur (zaal 1 & 3) voor aanvang niet restitueerbaar.
 • Lessen starten precies op tijd. Toegang tot een les later dan de aanvangstijd is niet mogelijk. De credit wordt wel in rekening gebracht wanneer de Deelnemer niet in de les verschijnt.
 1. Inhalen gemiste lessen
  Indien de Deelnemer een les mist van het abonnement dan kan deze, indien mogelijk, binnen 4 weken ingehaald worden, door een andere les naar keuze te volgen. Gemiste lessen worden niet overgeschreven naar een volgende abonnementsperiode.
 2. Wijziging van de les
  Lessen kunnen worden gewijzigd of geannuleerd zonder kennisgeving. Docenten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Merlijn geeft geen restitutie voor wijzigingen in het lesrooster. De Deelnemer wordt tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen in het rooster door middel van de Yogibit app. Check de laatste wijziging voor aanvang van de les in het rooster.
 3. Uitval van de les
  Bij onvoorziene uitval van de les, waarbij artikel 9 niet van toepassing is, wordt de Deelnemer de gelegenheid geboden de les tijdens een ander lesmoment in te halen. Bij uitval van een les wordt er geen les in mindering gebracht.
 4. Langdurige ziekte
  Bij langdurige ziekte of zwangerschap van de Deelnemer (uitval door ziekte langer dan een maand) is het mogelijk het abonnement maximaal 4 maanden te bevriezen, mits het uitval van de Deelnemer tijdig schriftelijk of via e-mail wordt gemeld.
  Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd en zodra betrokken klant weer beter is, of na de maximale duur van 4 maanden, vangt de incasso automatisch weer aan.
  Vergeet de Deelnemer de langdurige ziekte te melden, dan blijft de automatische incasso van de abonnementsgelden gehandhaafd. Bij alle abonnementsvormen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats. Pauzering van het abonnement wordt niet met terugwerkende kracht verleend.
 5. Vakantie van de Deelnemer
  Indien de Deelnemer op vakantie gaat, kan het abonnement niet bevroren of gepauseerd worden. De Deelnemer kan overstappen naar een abonnement met een lagere frequentie, zoals de 10-rittenkaart. De opzegtermijn en voorwaarden zijn hier van toepassing, zie onder paragraaf 6.
 6. Sluitingen
  Op nationale feestdagen is Merlijn Body & Mind Center gesloten. De abonnementskosten blijven tijdens deze voornoemde perioden doorlopen.
 7. Wijzigingen van de abonnementskosten
  Merlijn Body & Mind Center behoudt zich het recht voor om de abonnements- en rittenkaartkosten eenzijdig aan te passen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren. Indien de Deelnemer de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na wijziging van de abonnementskosten op te zeggen, conform de voorwaarden vermeld in paragraaf 6. Een wijziging in de abonnementskosten wordt minimaal 2 maanden voordat de wijziging in werking treedt gecommuniceerd naar de Deelnemer.
 8. Betaling
  In het geval een opdracht aan Merlijn Body & Mind Center is verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van factuur, door de Deelnemer of Opdrachtgever te geschieden, zonder korting en/of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij het verstrijken waarvan de Deelnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Deelnemer op Merlijn Body & Mind Center stelt te hebben, is uitgesloten.

In het geval een opdracht aan Merlijn Body & Mind Center is verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door middel van automatische incasso, door de Deelnemer of Opdrachtgever te geschieden, zonder korting en/of verrekening, te geschieden op het moment dat de incasso opdracht wordt aangeboden aan de bank door Merlijn Body & Mind Center. Dit moment ligt altijd rond de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsperiode, niet minder dan 10 dagen daarvoor.

In het geval een opdracht voor een workshop of retreat aan Merlijn Body & Mind Center is verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door middel van Ideal in de webshop ten behoeve van workshops en door middel van facturatie ten behoeve van retreats, door de Deelnemer of Opdrachtgever te geschieden, zonder korting en/of verrekening, te geschieden op het moment dat de Ideal opdracht wordt aangeboden aan de bank of de factuur is verstuurd. De Deelnemer ontvangt een factuur van de opdracht.

 1. Bij niet tijdige betaling van factuur of abonnementsgeld door middel van automatische incasso is een contractuele rente verschuldigd van 1.5% per maand, of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief BTW) met een minimum van € 150,–, tenzij Merlijn Body & Mind Center aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.
 3. De Deelnemer is niet gerechtigd op grond van beweerdelijke gebreken / tekortkomingen aan uitgevoerde Overeenkomsten, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. Daaronder valt ook het storneren of terugboeken van incasso opdrachten voor het innen van abonnementsgelden en het ontbreken van voldoende saldo om de rekening te voldoen.
 4. In geval voor Merlijn Body & Mind Center extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding/offerte, en/of die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zullen deze extra kosten volgens opgave van Merlijn Body & Mind Center voor rekening van de Deelnemer komen.
 5. In de zaal
  Ten behoeve van de hygiëne vragen wij de Deelnemer een handdoek mee te nemen om op te liggen en het dragen van sokken. De zaal mag niet met schoenen worden betreden.
 6. In de sauna en douches
 • Bij het gebruik van de sauna’s is het verplicht om op een handdoek te liggen of zitten, ook met de voeten. Er kan met of zonder badkleding gebruik worden gemaakt van de sauna faciliteiten.
 • Een saunabezoek is te boeken in combinatie met een bezoek aan een yogales. Losse saunabezoeken zijn niet te boeken
 • De Finse sauna gaat aan bij minstens 2 aanmeldingen. De infrarood sauna kan ten alle tijden gebruikt worden.
 • Het is niet toegestaan oliën, water en andere middelen in de sauna mee te brengen en/of op de kachel te gooien
 • Gebruik geen sauna als je gezondheid dit niet toelaat. Zwangere vrouwen, mensen met hartproblemen, en anderen met gezondheidsproblemen moeten eerst een arts raadplegen voordat ze de sauna gebruiken.
 • Laat de sauna schoon achter voor de volgende gebruiker.
 • Respecteer de persoonlijke ruimte van anderen. Vermijd ongewenste aanrakingen en respecteer de grenzen van medebezoekers.

 

 1. Huisregels
 • Vermijd sterke geuren zoals parfum, omdat sommige mensen hier gevoelig voor kunnen zijn.
 • Draag schone en comfortabele (sport)kleding tijdens yoga; kleding waarin je beweging niet beperkt is.
 • We raden de cliënt aan om minstens 2 uur voor de yogales niet te eten. Het volgen van een yogales op een volle maag kan een onaangename ervaring zijn.
 • De yogazalen alleen betreden op sokken of blote voeten (geen schoenen).
 • Materiaal, zoals matten en kussens kunnen geleend worden. Leenmatten dienen na afloop met de beschikbare sprays schoongemaakt worden. Al het materiaal dient na de les zelf netjes in de kasten terug opgeborgen worden.
 • Kom op tijd voor de les en respecteer de planning van Merlijn.
 • Respecteer de persoonlijke ruimte van anderen. Vermijd ongewenste aanrakingen en respecteer de grenzen van medestudenten en de docent.
 • Informeer de docent vooraf over eventuele gezondheidsproblemen of blessures.
 • Doe alleen oefeningen die geschikt zijn voor je eigen niveau en gezondheidstoestand.

 

 1. Workshop

Onder Workshops wordt verstaan; het verlenen van Diensten door Merlijn Body & Mind Center buiten het reguliere lesrooster om ten behoeve van verdieping. Betaling van een Workshop vindt plaats door een ticket te kopen in de webshop op de website van Merlijn Body & Mind Center en af te rekenen via Ideal, volgens de voorwaarden van paragraaf 13.

 

19.1 Annuleringsvoorwaarden Workshops

Wanneer de Deelnemer niet aan een workshop kan deelnemen en al heeft betaald, dan kun door de Deelnemer iemand anders in diens plaats deelnemen. Er vindt geen restitutie van betaling plaats. Deelname kan niet worden opgeschoven naar een volgende datum van workshop in de toekomst.

 

 1. Retreats

Onder Retreats wordt verstaan; het verlenen van Diensten door Merlijn Body & Mind Center gedurende een periode van een weekend of een week in Nederland of in Europa, inclusief overnachting(en).

Betaling van het Retreat vindt plaats door een ticket te kopen in de webshop op de website van Merlijn Body & Mind Center en af te rekenen via Ideal, volgens de voorwaarden van paragraaf 13.

 

20.1 Annuleringsvoorwaarden Retreats

Wanneer de Deelnemer het Retreat al heeft betaald, maar (een deel van) het Retreat niet deel kan nemen, dan kan de Deelnemer het Retreat annuleren.

 • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het Retreat ontvang je 75% van de kosten voor het Retreat terug
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het Retreat ontvang je 50% van de kosten voor het Retreat terug
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van het Retreat vindt er geen restitutie van betaling plaats. Je kunt iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
 1. Aansprakelijkheid
  De Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het gebruik maken van de Diensten van Merlijn Body & Mind Center, zoals het volgen van de lessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Merlijn Body & Mind Center, alsook de docenten werkzaam voor, in opdracht van of uit naam van Merlijn Body & Mind Center, zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen of het gebruik van de Diensten en sauna/douche faciliteiten van Merlijn Body & Mind Center. Merlijn Body & Mind Center, alsook de docenten werkzaam voor of uit naam van Merlijn Body & Mind Center, zijn niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Merlijn Body & Mind Center sluit alle aansprakelijkheid uit.
 2. Reclame en klachten

Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur of incasso opdracht van Merlijn Body & Mind Center moeten binnen 30 dagen na factuurdatum of incassodatum schriftelijk en gemotiveerd aan Merlijn Body & Mind Center kenbaar worden gemaakt. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de betreffende factuur niet op. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd. Klachten met betrekking tot geleverde Diensten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Merlijn Body & Mind Center, uiterlijk binnen twee weken nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.

 

 1. Algemene vordering persoonsgegevens

Wanneer de Deelnemer bij Merlijn Body & Mind Center een abonnement of lessenkaart heeft, een abonnement of lessenkaart wil aanschaffen, een training of workshop volgt of wilt volgen, een behandeling wil boeken, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze webshop of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Merlijn Body & Mind Center gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

 

23.1     Persoonsgegevens die worden bewaard

Bij inschrijving worden persoonsgegevens van de Deelnemer genoteerd en opgeslagen ten behoeve van de lesregistratie van de Deelnemer en de gekoppelde abonnementsvorm per Deelnemer. Per deelnemer worden de volgende gegevens verwerkt

– bij inschrijving

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Abonnementsvorm
 • Rekeningnummer en tenaamstelling bij een automatische incasso

– bij afname van diensten

 • Klantnummer
 • Bezoekregistratie (datum, tijd, les)
 • Informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven
 • Jouw financiële status (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald)
 • Eventuele gegevens die je hebt doorgegeven m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid

– bij bezoek aan de website of webshop

 • Persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. De website van Merlijn Body & Mind Center maakt gebruik van een beveiligde verbinding (http://).

– bij social media-uitingen

 • De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Merlijn Body & Mind Center verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer

 

23.2     Met welk doel worden persoonsgegevens verzameld

Dienstverlening Merlijn Body & Mind Center verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een account waardoor je toegang tot de studio krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, en het versturen en incasseren van facturen.

Informeren Merlijn Body & Mind Center verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over de status van jouw abonnement of leskaart. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten. Voor deze berichten zal je je moeten aanmelden en kun je je te allen tijde afmelden.

Analyses & (markt)onderzoek Jouw persoonsgegevens kan Merlijn Body & Mind Center gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage Merlijn Body & Mind Center verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten. Rapportages zijn alleen voor intern gebruik.

Contact met klanten Als je contact met Merlijn Body & Mind Center opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Wettelijke verplichting Merlijn Body & Mind Center kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

 

23.3     Technische en organisatorische voorzieningen

 1. Merlijn Body & Mind Center zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Merlijn Body & Mind Center moet er hierbij voor zorgdragen dat het beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s. Daarbij zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 2. Merlijn Body & Mind Center zal in ieder geval maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Merlijn Body & Mind Center zal verantwoordelijke helpen bij het nakomen van de beveiligingsverplichtingen die op verantwoordelijke zelf rusten.

23.4     Bewaartermijn

Merlijn Body & Mind Center bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement of leskaart hebt, dan bewaren wij jouw gegevens gedurende de looptijd van je abonnement of leskaart. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

23.5     Vertrouwelijkheid

 • Merlijn Body & Mind Center zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet voortvloeiend uit of opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens. Merlijn Body & Mind Center neemt alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

 

23.6     Gebruik van gegevens door derden

 • Merlijn Body & Mind Center maakt gebruik van diensten van derden partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader klantenadministratie, klantenservice en marketing, telefonische contacten en bankverkeer. Merlijn Body & Mind Center verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Merlijn Body & Mind Center kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

 

23.7     Invloed uitoefenen op jouw gegevens

 • In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 1. Overige bepalingen
  Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Merlijn body & mind center beoordeeld en beslist. Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.